1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
:

Organizare concurs ocupare post îngrijitor

Liceul Tehnologic “Petru Poni” cu sediul în Iaşi, b-dul Socola nr.110, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii generale: conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, reactualizată.

Condiţii specifice de participare: absolvent 8 clase

Data, ora şi locul concursului: 10.12.2018, corp A, ora 12:00 (proba scrisă), ora 13:00 (interviul).

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, corp A, până pe 04.12.2018 ora 14:00.

Dosarele de înscriere vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată directorului unităţii;
 • copii după documente de identitate (copie CI, copie certificat naştere, copie certificat de căsătorie dacă este cazul)
 • copii după documentele care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă, adeverință de vechime în muncă după data de 01.01.2011 şi raport REVISAL;
 • cazierul judiciar
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • curriculum vitae


Date contact: tel 0232/ 431 986 fax 0232/ 23 78 68


BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 319 din 2006 actualizată privind protecţia şi securitatea muncii
 2. Legea nr. 307 din 2006 actualizată privind apărarea împotriva incendiilor