1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
:

Organizare concurs ocupare post bucătar

Liceul Tehnologic “Petru Poni” cu sediul în Iaşi, b-dul Socola nr.110, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de bucătar, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii generale: conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, reactualizată.

Condiţii specifice de participare: absolvent 10 clase, vechime în muncă de minim 3 ani şi absolvent cursuri de bucătar.

Data, ora şi locul concursului: 24.10.2018, corp A, ora 12:00 (proba scrisă), ora 14:00 (interviul).

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, corp A, până pe 17.10.2018 ora 14:00.

Dosarele de înscriere vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată directorului unităţii;
 • copii după documente de identitate (copie CI, copie certificat naştere, copie certificat de căsătorie dacă este cazul)
 • copii după documentele care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă, adeverință de vechime în muncă după data de 01.01.2011 şi raport REVISAL;
 • cazierul judiciar
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • curriculum vitae

Date contact: tel 0232/ 431 986 fax 0232/ 23 78 68


BIBLIOGRAFIE:

 1. Dr. Nicolae Poll, Dr. Adriana Şerban – Noţiuni fundamentale de igienă – manual pentru lucrătorii din sectorul alimentar
 2. ORDIN Nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor
 3. Legea 319 din 2006 - Legea privind securitatea si sanatatea in munca, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006
 4. Hotărârea nr.924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/5 sep. 2005