1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
:

Organizare concurs ocupare post paznic

Liceul Tehnologic “Petru Poni” cu sediul în Iaşi, b-dul Socola nr.110, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de paznic, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii generale: conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, reactualizată.

Condiţii specifice de participare: absolvent 10 clase, vechime în muncă minim 3 ani, atestat pentru executarea profesiei de agent de pază şi ordine.

Data, ora şi locul concursului: 24.10.2018, corp A, ora 12:00(proba scrisă), ora 14:00 (interviul).

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, corp A, până pe 17.10.2018 ora 14:00.

Dosarele de înscriere vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată directorului unităţii;
 • copii după documente de identitate (copie CI, copie certificat naştere, copie certificat de căsătorie dacă este cazul)
 • copii după documentele care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă, adeverință de vechime în muncă după data de 01.01.2011 şi raport REVISAL;
 • cazierul judiciar
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • curriculum vitae


Date contact: tel 0232/ 431 986 fax 0232/ 23 78 68


BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 333/2003 republicată la data de 29.03.2015, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 2. Planul de ordine şi pază al Liceului Tehnologic Petru Poni Iaşi, încheiat în conformitate cu HG 301/2012.